W komunikacie podano, że do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych "docierają z licznych środowisk sygnały w sprawie zagrożenia dla prywatności osób posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, związane z ujawnianiem w tym podpisie numeru PESEL osoby podpisującej".

Reklama

Urząd przypomniał, iż zwracał uwagę, "że o ile zasadnym jest użycie numeru PESEL w przypadku weryfikacji osoby wnioskującej o wydanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to zdecydowanie wątpliwe jest ujawnianie tego numeru innym osobom jako konsekwencja użycia podpisu elektronicznego".

W ocenie prezesa UODO należy rozważyć, czy ujawnianie PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest jedynym sposobem skutecznego i bezpiecznego potwierdzenia tożsamości osób posługujących się tym podpisem.

Reklama