Reklama

Wydawcy gazet i czasopism z całej Europy wezwali Komisję Europejską do odrzucenia trzeciego zestawu zobowiązań zgłoszonego przez Google w związku z trwającym dochodzeniem antymonopolowym. Zobowiązania te nie powstrzymają Google od stanowiącej nadużycie promocji własnych usług, a nawet stanowić będą formalną aprobatę dla nadużyć popełnianych przez quasi monopolistę . Dlatego zobowiązania te są całkowicie niewystarczające, aby przywrócić konkurencyjność, innowacyjność oraz konsumenckie prawo wyboru na rynku cyfrowym.

Europejscy wydawcy prasy są ogromnie zaniepokojeni faktem, iż Komisja zdaje się nadal zmierzać w kierunku porozumienia w antymonopolowej sprawie Google, mimo wszystkich dowodów oraz wyraźnych ostrzeżeń formułowanych przez europejskich konsumentów i europejskie firmy, że proponowane porozumienie absolutnie nie rozwieje poważnych zastrzeżeń z obszaru konkurencyjności, zidentyfikowanych przez Komisję. Prezydent Federacji Niemieckich Wydawców Gazet (BDZV), Helmut Heinen powiedział: „Autentyczna i uczciwa konkurencja na rynku cyfrowym decyduje o stworzeniu fundamentalnych warunków dla rozwoju sektora wolnej i niezależnej prasy, która wnosi swój wkład w demokratyczną debatę w całej Europie.

Tymczasem aktualnie proponowane zobowiązania odniosłyby odwrotny skutek i skutecznie zalegalizowałyby, stanowiącą nadużycie, auto-promocję firmy Google. Komisja Europejska, jako szanowany autorytet w dziedzinie konkurencji, musi obecnie działać zdecydowanie i odrzucić te zobowiązania. Nadszedł czas na właściwe egzekwowanie unijnych przepisów i na położenie kresu wspomnianemu anty-konkurencyjnemu podstępowaniu, które wstrzymuje rozwój rynku cyfrowego w Europie ze szkodą zarówno dla konsumentów, jak i firm”.

Prezydent Niemieckiego Stowarzyszenia Wydawców Magazynów (VDZ), Prof. Dr Hubert Burda powiedział : „Gdyby Komisja Europejska zaaprobowała propozycje Google, oznaczałoby to carte blanche dla nadużywania cyfrowego monopolu. ‘Uczciwe wyszukiwanie’, z zastosowaniem równych kryteriów dla wszystkich stron internetowych, to kluczowy warunek wstępny owocnego finansowo i pluralistycznego rozwoju sektora europejskich mediów i technologii. Proponowane zobowiązania są jednak sprzeczne z zasadą ‘uczciwego wyszukiwania’”.

Występując w imieniu Hiszpańskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet Codziennych (AEDE), Luis Enriquez, Consejero Delegado firmy VOCENTO, powiedział: „To sprawa o kluczowym znaczeniu dla przyszłej ewolucji jednolitego rynku cyfrowego w Europie. Ufam, że Komisja będzie się domagała, aby firma Google zapewniła równe warunki wyszukiwania i pokazywania wyników wszystkim witrynom internetowym, kładąc zarazem kres niewłaściwemu wykorzystywaniu kontentu wydawców”. Podmioty skarżące z hiszpańskiego i niemieckiego sektora wydawców gazet i czasopism, wsparte przez zdecydowaną większość europejskich wydawców prasy, zdecydowanie krytykują brak wiarygodnych rozwiązań zaproponowanych, jak dotąd, przez Google.

Stowarzyszenia wydawców, które są podmiotami skarżącymi w tej spawie, zgłosiły formalne uwagi do proponowane go trzeciego zestawu zobowiązań po tym, jak otrzymały od Komisji „pisma poprzedzaj ą ce odrzucenie skarg”. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Joaquin Almunia oznajmił w maju 2014 roku o swoim zamiarze zakończenia dochodzenia, po podjęciu na jesieni decyzji przez Kolegium Komisarzy. Kolegium Komisarzy posiada uprawnienia do odrzucenia decyzji w sprawie zobowiązań i skierowania sprawy do rozpatrzenia przez następne Kolegium Komisarzy, które rozpocznie urzędowanie w listopadzie.