ECDL jest certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz wykazuje się podstawowymi umiejętnościami obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy czy nauce. Od 1997 roku certyfikat obejmujący znakomitą większość krajów Europy, nosi nazwę ”Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” (ECDL, European Computer Driving License). Z czasem zasięg certyfikacji poszerzył się jeszcze bardziej i obejmuje nie tylko kraje europejskie. W związku z tym - poza Europą - używana jest równolegle nazwa „Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych” (ICDL, International Computer Driving License lub International Certification of Digital Literacy). Certyfikat ECDL/ICDL jest też nazywany Standardem Umiejętności Komputerowych (The Digital Skills Standard).

Rozpowszechnianiem idei ECDL oraz zapewnieniem porównywalnego i wysokiego poziomu egzaminów zajmuje się powołana w roku 1997 Fundacja ECDL (ECDL Foundation Ltd.) z siedzibą w stolicy Irlandii, Dublinie, która jest Światową Instytucją Certyfikującą ECDL/ICDL.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce i jest jedyną instytucją na terenie naszego kraju upoważnioną do wyda-wania certyfikatów ECDL. Obecnie PTI jest także instytucją certyfikującą dla CUK-pp. O popularności certyfikatu ECDL świadczy to, że jest honorowany w 150 krajach świata, można go zdawać w 41 językach, a posiada go już ponad 12 milionów ludzi na całym świecie (w Polsce ok. 250 tysięcy). W Polsce egzaminy przeprowadzane są w ok. 800 autoryzowanych Laboratoriach Egzaminacyjnych, koordynowanych przez niemal 100 Centrów Egzaminacyjnych, pod kierunkiem ok. 3000 certyfikowanych egzaminatorów ECDL. Moduły ECDL pokrywają wszystkie 21 kompetencji odniesienia ramy kompetencji cyfrowej DigComp, będącej standardem dla wszystkich szkoleń z umiejętności komputerowych w Polsce, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W maju 2018 roku Komisja Europejska wydała w języku angielskim przewodnik użytkownika po ramie kompetencji cyfrowych DigComp pt. DigComp into Action – Get inspired, make it happen, który ma za zadanie wspierać użytkowników we wdrażaniu tej ramy, między innymi przez pokazanie udanych implementacji z wielu krajów Europy. Opisano 20 różnych narzędzi i 30 studium przypadku. Jednym z nich jest nasz polski projekt ECDL Profile DIGCOMP, opisany jako projekt C22 na stronach 114-115.

W tegorocznym raporcie UNESCO (A Global Framework of Reference Digital Literacy…) pokazano program ICDL jako światowy, znaczący przykład ramy umiejętności cyfrowych. W raporcie przedstawiono istniejące ramy dla identyfikacji kompetencji cyfrowych na lokalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie, odnosząc się także do ramy DigComp 2.0. Opisano ICDL jako przykład ramy funkcjonującej w wielu krajach pokazując, że 177 efektów uczenia się ICDL’a jest przyporządkowanych do ramy DigComp. To największa liczba efektów, wśród wszystkich pokazanych tam ram.

W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – w wyniku audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International So-ciety for Technology in Education). Standardy ISTE są szczególnie popularne w USA, tak więc stanowią referencje dla rodziców czy nauczycieli młodych ludzi, planujących studia w USA. Są też punktem odniesienia dla ministerstw edukacji wielu krajów.

W lipcu 2018 r. serwis ACE CREDIT® (American Council on Education’s College Credit Recommendation Service) dokonał ewaluacji 5 modułów ICDL i zarekomendował dla nich tzw. kredyty uczelniane. Amerykańskie kredyty uczelniane ACE działają na podobnej zasadzie jak europejskie kredyty ECTS. Umożliwiają zaliczenie do wymaganej od studentów liczby kredytów, także szkoleń i certyfikatów spoza programu nauczania poszczególnych uczelni. Ponad 2000 uczelni amerykańskich uznaje kredyty ACE. Ta akredytacja jest szczególnie istotna dla osób przygotowujących się do studiów w USA oraz dla instytucji amerykańskich lub ze Stanami Zjednoczonymi współpracujących.

W tegorocznym raporcie Europejskiej Fundacji Szkoleniowej (European Training Foudation) pt. Digital skills and competence and digital and online learning sporo miejsca poświęcono certyfikacji ECDL. Niektóre z konkluzji raportu: „Z perspektywy ustanowienia wspólnych ram odniesienia dla kompetencji cyfrowych, ECDL jest jedną z pierwszych i nadal jedną z najbardziej udanych inicjatyw…”, „Obecnie ECDL jest przodującym w skali światowej procesem certyfikacji umiejętności komputerowych, oferującym elastyczne programy, zawierające podstawowe, średniozaawansowane i zaawansowane moduły, odpowiednie dla wielu zawodów”.

ECDL jest więc wartościowym certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który warto zdobyć! Centra Egzaminacyjne ECDL i Klasy z ECDL czekają na chętnych.